Thứ bảy, 22/06/2024
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

12624396

Khách online

59

TỔ CHỨC CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  1. Ông Mai Huỳnh Nhật

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 203     Mobile: 0908 029 039

        2. Ông Hồ Cường

Chức vụ : TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 139     Mobile: 0908 040 319

     3. Ông Phạm Ngọc Huy

Chức vụ : Thành viên HĐQT

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 208   Mobile: 0913 704 949

  1. Ông Nguyễn Văn Thái

Chức vụ : Thành viên HĐQT

Mobile: 0913 658 312

5.       Bà Trần Thị Kim Thanh

Chức vụ : Thành viên HĐQT

Mobile: 0913 925 946

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Huỳnh Minh Tâm

Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát Công ty  

Điện thoại văn phòng: 0271 3500007 Mobile: 0949 116 768

2. Ông Bùi Thanh Tâm

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát

Mobile: 0918 358 882

4.  Ông Nguyễn Tiến Đại

Chức vụ: Phó Trưởng phòng kế hoạch Công ty

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 209     Mobile: 0979 773 677

 

III. BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Hồ Cường

Chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 709   Mobile: 0908 040 319

2. Ông Huỳnh Trọng Thủy

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 900    Mobile: 0937 900 910

3. Ông Lưu Minh Tuyến

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 045     Mobile: 0919 257 213

IV. CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

  1. Phòng Tổ chức – Hành chính

Trưởng phòng: Phạm Văn Hòa

Điện thoại văn phòng: 0271 3818 345   Mobile: 0983 896 571

  1. Phòng Kế hoạch

Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Huy

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 204 Mobile: 0933 00 66 33

  1. Phòng Kế toán – Tài Vụ

Trưởng phòng: Phạm Ngọc Huy

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 208  Mobile: 0913 704 949

  1. Phòng Kỹ thuật – Nông nghiệp

Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Kiến

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 497 Mobile: 0913 658 312

  1. Phòng Công nghiệp

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thái

Điện thoại văn phòng: 0271 3818 505 Mobile: 0984 821 109

  1. Phòng Kinh doanh

Trưởng phòng: Phạm Ngọc Huy

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 099   Mobile: 0913 704 949

  1. Phòng Thanh tra - Bảo vệ

Trưởng phòng: Trần Phi

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 206     Mobile: 0916 089 102

 

THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất