Thứ năm, 02/02/2023
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

10554765

Khách online

26

Pages: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Báo cái tài chính hợp nhất năm 2022 (17/01/23)
Báo cáo tài chính tồng hợp năm 2022 DPR (17/01/23)
Danh sách cổ đông nhà nước, Cổ đông chiến lược và cổ đông lớn DPR kỳ chốt 30.11.2022 (08/12/22)
CBTT bất thường NQ số 150 về hủy NQ số 145 và không thực hiện TB 173 (02/12/22)
NQ HĐQT số 150 v/v hủy thực hiện NQ số 145 và không thực hiện TB số 173 (02/12/22)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt (01/12/22)
NQ của HĐQT về tạm ứng 20% cổ tức năm 2022_DPR (30/11/22)
TB NDKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 (9/11/22)
TB ngày đăng ký cuối cùng chi trả 20% cổ tức còn lại của năm 2021 (04/11/22)
NQ Chi trả 20% cổ tức năm 2021 & Công tác SXKD đến 31/10/2022 (03/11/22)
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất