Thứ sáu, 31/05/2024
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

12474204

Khách online

41

Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông tin Cổ đông
Pages: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết (07/11/23)
Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (03/11/23)
NQ về việc đăng ký giao dịch bổ sung Cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ (1:1) (03/11/23)
Công văn của UBCKNN về tài liệu BC kết quả phát hành CP để tăng vốn cổ phần_DPR (16/10/23)
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (04/10/23)
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn chủ sở hữu (04/10/23)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu DPR (08/09/23)
TB phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (08/09/23)
NQ HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền về tăng vốn điều lệ_DPR (08/09/23)
Ý kiến của UBCKNN v/v nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu_DPR (30/08/23)
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất