Thứ hai, 04/03/2024
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

11994724

Khách online

22

Pages: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 (19/01/24)
NQ HĐQT về ký kết hợp đồng, giao dịch giữa DPR với các bên liên quan (18/01/24)
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần thứ 12 (07/11/23)
Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn CP từ nguồn vốn CSH, tỷ lệ tăng 1:1 (07/11/23)
Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết (07/11/23)
Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (03/11/23)
NQ về việc đăng ký giao dịch bổ sung Cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ (1:1) (03/11/23)
Giải trình báo cáo kinh doanh hợp nhất quý 3 năm 2023 (20/10/23)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 (20/10/23)
Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp quý 3 năm 2023 (20/10/23)
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất