Thứ sáu, 19/07/2024
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

12893101

Khách online

90

Trang chủ / Giới thiệu / Các Phòng ban Công Ty

TỔ CHỨC CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  1. Ông Mai Huỳnh Nhật

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 203     Mobile: 0908 029 039

        2. Ông Hồ Cường

Chức vụ : TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 139     Mobile: 0908 040 319

     3. Ông Phạm Ngọc Huy

Chức vụ : Thành viên HĐQT

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 208   Mobile: 0913 704 949

  1. Ông Nguyễn Văn Thái

Chức vụ : Thành viên HĐQT

Mobile: 0913 658 312

5.       Bà Trần Thị Kim Thanh

Chức vụ : Thành viên HĐQT

Mobile: 0913 925 946

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Huỳnh Minh Tâm

Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát Công ty  

Điện thoại văn phòng: 0271 3500007 Mobile: 0949 116 768

2. Ông Bùi Thanh Tâm

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát

Mobile: 0918 358 882

4.  Ông Nguyễn Tiến Đại

Chức vụ: Phó Trưởng phòng kế hoạch Công ty

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 209     Mobile: 0979 773 677

 

III. BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Hồ Cường

Chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 709   Mobile: 0908 040 319

2. Ông Huỳnh Trọng Thủy

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 900    Mobile: 0937 900 910

3. Ông Lưu Minh Tuyến

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 045     Mobile: 0919 257 213

IV. CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

  1. Phòng Tổ chức – Hành chính

Trưởng phòng: Phạm Văn Hòa

Điện thoại văn phòng: 0271 3818 345   Mobile: 0983 896 571

  1. Phòng Kế hoạch

Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Huy

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 204 Mobile: 0933 00 66 33

  1. Phòng Kế toán – Tài Vụ

Trưởng phòng: Phạm Ngọc Huy

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 208  Mobile: 0913 704 949

  1. Phòng Kỹ thuật – Nông nghiệp

Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Kiến

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 497 Mobile: 0913 658 312

  1. Phòng Công nghiệp

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thái

Điện thoại văn phòng: 0271 3818 505 Mobile: 0984 821 109

  1. Phòng Kinh doanh

Trưởng phòng: Phạm Ngọc Huy

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 099   Mobile: 0913 704 949

  1. Phòng Thanh tra - Bảo vệ

Trưởng phòng: Trần Phi

Điện thoại văn phòng: 0271 3819 206     Mobile: 0916 089 102

 

THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất