Thứ sáu, 19/07/2024
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

12893860

Khách online

81

Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông tin Cổ đông
Pages: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (03/06/24)
TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (06/05/24)
NQ HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHCĐNT năm 2024_DPR (06/05/24)
Nghị quyết HĐQT về gia hạn ĐHĐCĐ và hình thức tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 (29/03/24)
Ban kiểm soát DPR bầu lại Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (22/02/24)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (30/01/24)
NQ HĐQT về ký kết hợp đồng, giao dịch giữa DPR với các bên liên quan (18/01/24)
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp lần thứ 12 (07/11/23)
Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết (07/11/23)
Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (03/11/23)
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất