Thứ sáu, 19/07/2024
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

12893053

Khách online

69

Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Báo cáo Tài chính
Giải trình báo cáo kết quả SXKD quý II năm 2024
Báo cáo Tài chính riêng Quý II Năm 2024
Giải trình Báo cáo kết quả SXKD quý I năm 2024
Báo cáo Tài chính hợp nhất quý I năm 2024
Giải trình báo cáo kết quả Kinh Doanh riêng quý 1 năm 2024
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024
Giải trình báo cáo sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 (Đã kiểm toán)
Báo cáo Tài Chính hợp nhất Năm 2023 đã kiểm toán
Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp 2023 ( đã kiểm toán )
Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán 2023_DPR
Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV năm 2023
BCTC HỢP NHẤT NĂM 2023 - DPR
Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quý IV năm 2023
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023
Giải trình báo cáo kinh doanh hợp nhất quý 3 năm 2023
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023
Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp quý 3 năm 2023
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3-2023
BCGT KQKD Hợp nhất giữa niên độ năm 2023 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2023 đã kiểm toán
Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp giữa niên độ năm 2023
Báo cáo Tài chính tổng hợp giữa niên độ năm 2023
Báo cáo giải trình KQKD hợp nhất Qúy II -2023
Báo cáo hợp nhất quý 2 năm 2023_DPR
Báo cáo giải trình KQKD Tổng hợp Qúy II -2023
Báo cáo tổng hợp quý 2 năm 2023_DPR
Báo cáo giải trình KQKD hợp nhất Qúy I -2023
Báo cáo giải trình KQKD Tổng hợp Qúy I -2023
Báo cáo hợp nhất quý 1 năm 2023_DPR
Báo cáo tổng hợp quý 1 năm 2023_DPR
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
BCTC Tổng hợp 2022 đã kiểm toán_DPR
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 4 năm 2022
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp quý 4 năm 2022
Báo cái tài chính hợp nhất năm 2022
Báo cáo tài chính tồng hợp năm 2022 DPR
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3_2022.DPR
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3_2022_DPR
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét
Giải trình báo cáo SXKD tổng hợp giữa niên độ 2022
BCTC Tổng Hợp Bán Niên Năm 2022 Đã soát xét
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2_2022_DPR
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2_2022.DPR
Báo cáo hợp nhất quý 1 năm 2022_DPR
Báo cáo tổng hợp quý 1 năm 2022_DPR
Báo cáo Tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2021
BC Tổng hợp năm 2021 đã kiểm toán DPR
Giải trình doanh thu Hợp nhất Qúy 4-2021
Giải trình doanh thu tổng hợp Qúy 4 -2021
Báo cáo Hợp Nhất Năm 2021-DPR
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3-2021
Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Quý 3 -2021
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021_DPR (đã được soát xét)
Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã soát xét 2021. DPR
BCTC HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2021_DPR
BCTC Tổng hợp Quý II năm 2021_DPR
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1-2021. DPR
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.Đã soát xét.DPR
BCTC TỔNG HỢP NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN .DPR
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.DPR
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 3 -2020
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2020
BCTC HOP NHAT GIUA NIEN DO NAM 2020. CTY CP CAO SU DONG PHU
Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ năm 2020_DPR (đã soát xét)
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2-2020.
BCTC TỔNG HỢP QUÝ 2- 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I -2020
Gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2020 của DPR
BCTC Tổng Hợp Quý 1- 2020
Báo cao tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019
BCTC Tổng hợp năm 2019 đã kiểm toán
Báo Cáo Tài chính hợp nhất năm 2019
BC TC TỔNG HỢP NĂM 2019
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III năm 2019
Báo Cáo Tài Chính Quý III năm 2019
Báo Cáo TC Hợp Nhất 6 Tháng Năm 2019. Đã Kiểm Toán
BAO CAO TAI CHINH RIENG 30/6/2019 DA KIEM TOAN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2- 2019
Báo Cáo Tài Chính Quý II năm 2019
Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý I năm 2019
Báo Cáo Tài Chính Quý I năm 2019
Gia hạn nộp báo cáo tài chính 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2018
BCTC RIÊNG NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN
Báo Cáo Tài chính hợp nhất năm 2018
Báo Cáo Tài Chính Năm 2018
Báo cáo tài chính quý III-2018
Bao Cao tai chinh quy III-2018
BCTC HỢP NHẤT 30.06.2018 ĐÃ SOÁT XÉT
Báo cáo tài chính riêng tại ngày 30/06/2018 đã kiểm toán
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2- 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2 -2018
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 1- 2018
Báo cáo tài chính quý I-2018
Gia hạn nộp báo cáo tài chính 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2017
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất