Thứ bảy, 30/09/2023
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

11348271

Khách online

25

Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông tin Cổ đông
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu DPR
TB phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
NQ HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền về tăng vốn điều lệ_DPR
Ý kiến của UBCKNN v/v nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu_DPR
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022
Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2022
NQ số 86 của HĐQT về thông qua PA phát hành CP tăng vốn điều lệ_DPR
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023_DPR
CBTT về thành lập Nông trường Cao su Đồng Phú Đắk Nông
Công bố thông tin V/v giải thể/chấm dứt hoạt động của công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông
TB về việc doanh nghiệp giải thể, chấm dứt tồn tại Công ty CP Cao su Đồng Phú Đăk-Nông
Thông báo doanh nghiệp kiểm toán BCTC năm 2023_DPR
Điều lệ DPR_sửa đổi, bổ sung ngày 27.6.2023
Nghị quyết, Biên bản và tài liệu sau Đại hội cổ đông DPR năm 2023
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2023_DPR (cập nhật và bổ sung)
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023-DPR
Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023_DPR
Thông báo ngày giao dịch bổ sung (DPR)
NQ HĐQT về ký kết hợp đồng, giao dịch giữa DPR với các bên liên quan
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Sở GDCK TP.HCM về tổ chức ĐHĐCĐTN 2023_DPR
Quyết định số 214/QĐ-SGDHCM ngày 09/5/2023 v/v tiếp tục niêm yết
TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2023
Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách và ngày tổ chức ĐHĐCĐNT năm 2023_DPR
NQ HĐQTCSĐP v/v thống nhất gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên CTCP Cao su Đồng Phú năm 2023
NQ thông qua Điều lệ Công ty sau sáp nhập (Điều lệ đính kèm)
Giấy phép kinh doanh thay đổi lần 11
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN(Đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 24/3/2023)
Quyết định Bổ Nhiệm Lại Phó TGĐ Công Ty
TB Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Biểu Quyết
Danh Sách Cổ Đông Nhà Nước Cổ Đông Chiến lược Và Cổ Đông Lớn
BC kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo HĐ sáp nhập (số 34 ngày 3.3.2023 )
TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện hoán đổi cổ phiếu của Đồng Phu Đăk Nông
Phụ luc đính kèm bản cáo bạch
Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi của UBCKNN chấp thuận
GIẤY CHỨNG NHẬN đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi
TB phát hành cổ phiếu để hoán đổi sáp nhập cổ phiếu DPR
BC tình hình quản trị năm 2022_DPR
Danh sách cổ đông nhà nước, Cổ đông chiến lược và cổ đông lớn DPR kỳ chốt 30.11.2022
CBTT bất thường NQ số 150 về hủy NQ số 145 và không thực hiện TB 173
NQ HĐQT số 150 v/v hủy thực hiện NQ số 145 và không thực hiện TB số 173
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
NQ của HĐQT về tạm ứng 20% cổ tức năm 2022_DPR
TB NDKCC trả cổ tức còn lại năm 2021
TB ngày đăng ký cuối cùng chi trả 20% cổ tức còn lại của năm 2021
NQ Chi trả 20% cổ tức năm 2021 & Công tác SXKD đến 31/10/2022
Hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Cao su Đồng Phú
Danh sách CĐ NN, CĐCL, CĐL kỳ chốt tính đến ngày 31.8.2022
BC tỉnh hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022_DPR
Thông báo đã ký hợp đồng với doanh nghiệp kiểm toán BCTT năm 2022_DPR
Nghị quyết, Biên bản và tài liệu sau Đại hội cổ đông DPR năm 2022
HS Đại hội cổ đông năm 2022 (cập nhật bổ sung)
NQ HĐQT thông qua tài liệu ĐHCĐ 2022 và ứng viên HĐQT và BKS NK 2022-2027
Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Cao su Đồng Phú
TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
TB ngày đăng ký cuối cùng dự họp ĐHĐCĐTN năm 2022_DPR
Nghị quyết số 26/NQ-HĐQTCSĐP Hội đồng quản trị Công ty CPCS Đồng Phú.
Danh sách cổ đông Nhà nước, CĐCL&CĐL của DPR kỳ chốt 28.02.2022
Báo cáo tình hình quản trị năm 2021_DPR
TB tạm ứng 15% cổ tức DPR năm 2021
11786/VSD-ĐK.NV V/v điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán DPR
Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Cty CP cao su Đồng Phú
Nghị quyết HĐQT, DPR tạm ứng 15% cổ tức năm 2021
NQ HĐQT thông qua kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện năm
Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ trên 5% cổ phiếu DPR
Nghị quyết HĐQT thông qua PA phát hành CP để hoán đổi CP DPD
Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2021_DPR
Thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
Nghị quyết HĐQT v/v chia cổ tức 15% của năm 2020 bằng tiền mặt
Thông báo doanh nghiệp đã ký hợp đổng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ
Báo cáo Kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ DPR
Tài liệu đính kèm BB và NQ Đại hội DPR_2021
NGHỊ QUYẾT ĐAI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DPR NĂM 2021
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DPR NĂM 2021
NQ HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐTN năm 2021_DPR thông qua PA phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Thông báo mời họp Đại hội ĐCĐTN năm 2021_DPR
Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2021_DPR (Cập nhật)
Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2021_DPR
Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sử hữu chứng khoán tham dự họp ĐHĐCĐTN năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2021_DPR
Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021_DPR
NQ số 39 thông qua PA bán cổ phiếu quỹ
NQ số 38 gia hạn họp Đại hội cổ đông năm 2021_DPR
Báo cáo quản trị năm 2020_DPR
Công văn 369/CNVSD-ĐK V/v đăng ký bổ sung Giấy chứng nhận Cổ Phần - Mã ĐPR
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên Đồng Phú - Đắk Nông
Thông báo Số 1992/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo 1642/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuôi cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo số 167 về tạm ứng cổ tức năm 2020
Nghị quyết HĐQT số 131 ngày 27 tháng 11 năm 2020
DPR đã bán (thoái vốn) toàn bộ (322.000 cổ phần) tại HIZ vào ngày 15/10/2020
Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020_DPR
"Thông báo v/v cấp "bản sao" sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông
Nghị quyết HĐQT số 97/NQ-HĐQTCSĐP ngày 27 tháng 7 năm 2020
Công bố ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của DPR
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_DPR
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất