Liên kết website
Giá vàng 9999
Nguồn: vnexpress.net
Tỉ giá ngoại tệ
Nguồn: vnexpress.net
Thời tiết
SUPPORT ONLINE
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

5473057

Khách online

27

Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông tin Cổ đông
Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nhiệm kỳ 2012 – 2016

 Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam và Điều lệ Công ty CP cao su Đồng Phú đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua . Ngoài quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị đã được quy định tại Điều 25- Điều lệ Công ty ,căn cứ quyết định phiên họp HĐQT Công ty ngày 30/10/2012 , nay Hội đồng quản trị thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau :

1. Ông Đặng Gia Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị .

- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Quyết định và tổ chức việc chuẩn bị chương trình , nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp ; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị ; Chủ tọa họp Đại hội đồng Cổ đông;

- Tổ chức thông qua quyết định và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Trực tiếp phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến công việc sản xuất – kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị do Tổng giám đốc đề xuất ;

- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty CP cao su kỹ thuật Đồng Phú;

- Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý vốn đầu tư và kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Công ty CP Gỗ Đồng Phú ;

-  Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật , Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

2. Ông Nguyễn Thanh Hải – TV HĐQT – Tổng Giám đốc

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

-  Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định, các kế hoạch và phướng án đầu tư , kinh doanh đã được Hội đồng quản trị công ty và Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ;

-   Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức , các quy chế quản lý nội bộ Công ty ;

-   Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

-     Tuyển dụng lao động, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị ;

- Kiến nghị phương án trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Tổng hợp báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, đại hội ;

-  Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật , Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT

3. Ông Phạm văn Luyện – TV HĐQT – P. Tổng Giám đốc

- Quản lý lĩnh vực khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp của Công ty;

-  Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm  hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty CP cao su Đồng Phú – ĐắcNông ;

- Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý vốn đầu tư và kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Công ty CP cao su Sa Thầy ;

- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về lĩnh vực được phân công;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật , Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

4. Ông Hồ Cường  – TV HĐQT – P. Tổng Giám đốc

- Quản lý công tác nội vụ và đối ngoại của Công ty .

- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty CP Cao su Đồng Phú - Kratie;

- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật , Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

5. Ông Phạm Văn Hằng – TV HĐQT

- Kiến nghị về công tác quản lý kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp;

- Giám sát và kiến nghị cho HĐQT về quản lý đầu tư của Công ty tại các đơn vị mà Công ty tham gia góp vốn đầu tư ;

 Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật , Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.
Biên bản ĐHĐCĐ Năm 2019
Nghị Quyết ĐHĐCĐ Năm 2019
Cử lại người Công bố thông tin của Công ty
Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2019
NQ HĐQT kỳ họp ngày 11/4/2019
CB đường link BC thường niên 2018
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên 2019
NQ HĐQT Vv Chốt DS cổ đông dự họp và ngày tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2019
Thông báo nghỉ hưu của ông Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng Giám Đốc
137/NQ-HĐQTCSĐP
TB Chốt DSCĐ Tạm ứng Cổ tức năm 2018.
NQ HĐQT kỳ họp ngày 13.11.2018
TB Chốt DSCĐ chia cổ tức đợt 3 năm 2017
NQ HĐQT kỳ họp ngày 14.9.2018
CV đính chính TB chốt DSCĐ chia cổ tức đợt 2 năm 2017
Báo cáo quản tri 6 tháng năm 2018
TB Chốt DSCĐ chia cổ tức đợt 2 năm 2017
CBTT thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Công ty
NQ HĐQT kỳ họp ngày 28.6.2018
Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
CBTT Thay đổi người đại diện phần vốn TĐ Tại Cty CPCS Đồng Phú
TB hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2018
CV Sở KHDT chấp nhận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2018 sang ngày 21.6.2018
NQ HĐQT v.v dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2018
NQ HĐQT v.v thay đổi NDBQ tại ĐHĐCĐ 2018
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
CV Sở KHĐT chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2018
NQ HĐQT kỳ họp lần I.2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
Thông báo Số 236 Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh
TB Chốt DSCD dự họp DHDCD 2018
TB Chốt Danh sách nhận cổ tức đợt 1 năm 2017
NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 2.11.2017
NQ HĐQT giải thể Cty gỗ Đồng Phú & thành lập cty chế biến gỗ mới
TB về ngày đăng ký cuối cùng và XN DS người SHCK chia cổ tức đợt 3.2016
Thông báo nghỉ hưu của ông Phạm Văn Luyện Phó Tổng Giám Đốc
NQ HDQT ngày 15 tháng 8 năm 2017
Báo cáo quản tri 6 tháng năm 2017
CBTT về đơn vị kiểm toán năm 2017
NQHDQT cử NDDV tại Cty CPCS Dak Nong & Cty CPCS Ky thuat DP
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2016
NQ HDQT Về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2016
Biên Bản Và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đồng Năm 2017
Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017
Nghị Quyết HĐQT Kỳ Họp Lần I Năm 2017
Thông Báo Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Báo cáo tình hình quản trị (năm 2016) có danh sách kèm theo
CBTT Về việc bổ nhiệm TGĐ Cty CPCS Đồng Phú
CBTT VV Chốt Danh sách Cổ đông tạm ứng Cổ tức Đợt 1.2016
Nghị Quyết HĐQT Lần 4 Năm 2016
Nghị Quyết HĐQT về công tác cán bộ
Thông báo chốt danh sach chia cổ tức đợt 3-2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 3 năm 2015
Nghị Quyết HĐQT Lần 3 Năm 2016
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị 6 Tháng 2016
Công bố thông tin về đơn vị kiểm toán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2015
V/v: gia hạn nộp BCTC hằng quý
Nghị Quyết HĐQT Lần 2 Năm 2016
Nghị Quyết và Biên bản ĐHCĐ Năm 2016
CB thông tin v/v điều chỉnh KH phân phối LN 2015 và 2016 trình DHDCDTN 2016
Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Năm 2016
CBTT Điều Chỉnh KH Phân Phối Lợi nhuận năm 2015 và 2016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Nghị Quyết HĐQT lần 1 2016
Báo Cáo Tình Hình Quản trị Năm 2015
Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần IV năm 2015
Nghị quyết và BB kiểm phiếu của HĐQT vv tạm ứng cổ tức năm 2015
Nghị Quyết HĐQT lần 3 2015
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2015
Công bố thông tin: thay đổi TB kiểm soát và chọn đơn vị soát xét BCTC 2015
Đại Hội Cổ Đông Thường niên 2015
Nghị Quyết HĐQT Kỳ họp lần II 2015
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2015
Nghị Quyết HĐQT lần 1 2015
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (có danh sách kèm theo)
Nghi Quyết HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu
Tờ trình V/v: điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Nghị Quyết HĐQT kỳ họp lần 3 năm 2014
Công bố thọng tin số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ
Phương án mua cổ phiếu quỹ
Công Báo thay đổi Trưởng Ban Kiểm Soat NK 2012-2016
Quyết định bán cổ phần GTA và Quyết định mua cổ phần KCN Hố Nai
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2014 và DSCĐ và các người liên quan
Nghị quyết HĐQT lần II 2014
Công bố ký hợp đồng kiểm toán
Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2014
Công bố đường link đến báo cáo thường niên
Thông báo về chốt danh sách chia cổ tức đợt 2/2013
THÀNH VIÊN
 
 
Video
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất