Liên kết website
Giá vàng 9999
Nguồn: vnexpress.net
Tỉ giá ngoại tệ
Nguồn: vnexpress.net
Thời tiết
SUPPORT ONLINE
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

4248519

Khách online

24

Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông tin Cổ đông
TB Chốt Danh sách nhận cổ tức đợt 1 năm 2017
TB chot danh sach nhan co tuc dot 1 nam 2017
NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 2.11.2017
NQ HĐQT giải thể Cty gỗ Đồng Phú & thành lập cty chế biến gỗ mới
TB về ngày đăng ký cuối cùng và XN DS người SHCK chia cổ tức đợt 3.2016
Thông báo nghỉ hưu của ông Phạm Văn Luyện Phó Tổng Giám Đốc
NQ HDQT ngày 15 tháng 8 năm 2017
Báo cáo quản tri 6 tháng năm 2017
CBTT về đơn vị kiểm toán năm 2017
NQHDQT cử NDDV tại Cty CPCS Dak Nong & Cty CPCS Ky thuat DP
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2016
NQ HDQT Về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2016
Biên Bản Và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đồng Năm 2017
Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017
Nghị Quyết HĐQT Kỳ Họp Lần I Năm 2017
Thông Báo Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Báo cáo tình hình quản trị (năm 2016) có danh sách kèm theo
CBTT Về việc bổ nhiệm TGĐ Cty CPCS Đồng Phú
CBTT VV Chốt Danh sách Cổ đông tạm ứng Cổ tức Đợt 1.2016
Nghị Quyết HĐQT Lần 4 Năm 2016
Nghị Quyết HĐQT về công tác cán bộ
Thông báo chốt danh sach chia cổ tức đợt 3-2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 3 năm 2015
Nghị Quyết HĐQT Lần 3 Năm 2016
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị 6 Tháng 2016
Công bố thông tin về đơn vị kiểm toán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2015
V/v: gia hạn nộp BCTC hằng quý
Nghị Quyết HĐQT Lần 2 Năm 2016
Nghị Quyết và Biên bản ĐHCĐ Năm 2016
CB thông tin v/v điều chỉnh KH phân phối LN 2015 và 2016 trình DHDCDTN 2016
Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Năm 2016
CBTT Điều Chỉnh KH Phân Phối Lợi nhuận năm 2015 và 2016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Nghị Quyết HĐQT lần 1 2016
Báo Cáo Tình Hình Quản trị Năm 2015
Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần IV năm 2015
Nghị quyết và BB kiểm phiếu của HĐQT vv tạm ứng cổ tức năm 2015
Nghị Quyết HĐQT lần 3 2015
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2015
Công bố thông tin: thay đổi TB kiểm soát và chọn đơn vị soát xét BCTC 2015
Đại Hội Cổ Đông Thường niên 2015
Nghị Quyết HĐQT Kỳ họp lần II 2015
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2015
Nghị Quyết HĐQT lần 1 2015
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (có danh sách kèm theo)
Nghi Quyết HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu
Tờ trình V/v: điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Nghị Quyết HĐQT kỳ họp lần 3 năm 2014
Công bố thọng tin số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ
Phương án mua cổ phiếu quỹ
Công Báo thay đổi Trưởng Ban Kiểm Soat NK 2012-2016
Quyết định bán cổ phần GTA và Quyết định mua cổ phần KCN Hố Nai
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2014 và DSCĐ và các người liên quan
Nghị quyết HĐQT lần II 2014
Công bố ký hợp đồng kiểm toán
Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2014
Công bố đường link đến báo cáo thường niên
Thông báo về chốt danh sách chia cổ tức đợt 2/2013
Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Nghị quyết HĐQT lần 1/2014
Báo cáo tình hình quản trị năm 2013
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc điều chỉnh kế hoạch 2013.
Điều chỉnh Kế hoạch năm 2013
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhạn ds người sở hữu chứng khoán
Nghị Quyết HĐQT lần 4 2013
Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ
Công bố thông tin mua cổ phiếu quỹ
Phương Án số 68 mua lại cổ phiếu làm Cổ phiếu quỹ 16/08/2013
Nghị Quyết HĐQT Số 67
Nghị Quyết HĐQT: V/v mua cổ phiếu quỹ năm 2013-2014 và Phương án
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 3/2013
Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ 2 năm 2013
Kết quả Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2013
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ I năm 2013
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2012
Công ty công bố điều lệ sửa đổi ngày 27/4/2012
Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt của Công ty
Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty
Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 4 năm 2012
Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ (bổ sung)
Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ
Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 3 năm 2012
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2012
Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Nghị quyết của Hội đồng quản trị lần 2 năm 2012
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Nghị quyết của Hội đồng quản trị lần 1 nhiệm kỳ năm 2012 - 2016
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý 1 năm 2012
Tài liệu Đại hội cổ đông 2012 (mới)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị lần 1 năm 2012
Nghị quyết của Hội đồng quản trị lần 4 năm 2011
THÀNH VIÊN
 
 
Video
QUẢNG CÁO
chứng khoán
Thành tích
Sản xuất