Chủ nhật, 05/12/2021
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

8616302

Khách online

38

Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông tin Cổ đông
TB tạm ứng 15% cổ tức DPR năm 2021
11786/VSD-ĐK.NV V/v điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán DPR
Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Cty CP cao su Đồng Phú
Nghị quyết HĐQT, DPR tạm ứng 15% cổ tức năm 2021
NQ HĐQT thông qua kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện năm
Nghị quyết HĐQT thông qua PA phát hành CP để hoán đổi CP DPD
Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2021_DPR
Thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
Nghị quyết HĐQT v/v chia cổ tức 15% của năm 2020 bằng tiền mặt
Thông báo doanh nghiệp đã ký hợp đổng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ
Báo cáo Kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ DPR
Tài liệu đính kèm BB và NQ Đại hội DPR_2021
NGHỊ QUYẾT ĐAI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DPR NĂM 2021
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DPR NĂM 2021
NQ HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐTN năm 2021_DPR thông qua PA phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Thông báo mời họp Đại hội ĐCĐTN năm 2021_DPR
Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2021_DPR
CV đính chính văn bản số 93 về công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ DPR
Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sử hữu chứng khoán tham dự họp ĐHĐCĐTN năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2021_DPR
Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021_DPR
NQ số 39 thông qua PA bán cổ phiếu quỹ
NQ số 38 gia hạn họp Đại hội cổ đông năm 2021_DPR
Báo cáo quản trị năm 2020_DPR
Công văn 369/CNVSD-ĐK V/v đăng ký bổ sung Giấy chứng nhận Cổ Phần - Mã ĐPR
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên Đồng Phú - Đắk Nông
Thông báo Số 1992/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo 1642/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuôi cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo số 167 về tạm ứng cổ tức năm 2020
Nghị quyết HĐQT số 131 ngày 27 tháng 11 năm 2020
DPR đã bán (thoái vốn) toàn bộ (322.000 cổ phần) tại HIZ vào ngày 15/10/2020
Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020_DPR
"Thông báo v/v cấp "bản sao" sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông
Nghị quyết HĐQT số 97/NQ-HĐQTCSĐP ngày 27 tháng 7 năm 2020
Công bố ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của DPR
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_DPR
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_DPR
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_DPR
Thư mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_DPR
TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
TB ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐTN năm 2020_DPR
Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 13_5_2020 DPR
Thông báo hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên chốt ngày 03/4/2020
Báo cáo thường niên năm 2019 DPR
CV Sở KHDT chấp nhận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020 sang trước ngày 30.6.2020
Nghị quyết _DPR dời ngày đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
TB ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐTN năm 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 11.3.2020
Báo cáo tình hình quản trị DPR năm 2019
Thông báo 1464 TB/CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
NGHỊ QUYẾT SỐ 151 KỲ HỌP NGÀY 03/12/2019
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP NGÀY 08/11/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP 27/8/2019
Báo cáo quản tri 6 tháng năm 2019
Biên bản ĐHĐCĐ Năm 2019
Nghị Quyết ĐHĐCĐ Năm 2019
Cử lại người Công bố thông tin của Công ty
Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2019
NQ HĐQT kỳ họp ngày 11/4/2019
CB đường link BC thường niên 2018
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên 2019
NQ HĐQT Vv Chốt DS cổ đông dự họp và ngày tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2019
Thông báo nghỉ hưu của ông Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng Giám Đốc
137/NQ-HĐQTCSĐP
TB Chốt DSCĐ Tạm ứng Cổ tức năm 2018.
NQ HĐQT kỳ họp ngày 13.11.2018
TB Chốt DSCĐ chia cổ tức đợt 3 năm 2017
NQ HĐQT kỳ họp ngày 14.9.2018
CV đính chính TB chốt DSCĐ chia cổ tức đợt 2 năm 2017
Báo cáo quản tri 6 tháng năm 2018
TB Chốt DSCĐ chia cổ tức đợt 2 năm 2017
CBTT thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Công ty
NQ HĐQT kỳ họp ngày 28.6.2018
Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
CBTT Thay đổi người đại diện phần vốn TĐ Tại Cty CPCS Đồng Phú
TB hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2018
CV Sở KHDT chấp nhận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2018 sang ngày 21.6.2018
NQ HĐQT v.v dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2018
NQ HĐQT v.v thay đổi NDBQ tại ĐHĐCĐ 2018
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
CV Sở KHĐT chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2018
NQ HĐQT kỳ họp lần I.2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
Thông báo Số 236 Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh
TB Chốt DSCD dự họp DHDCD 2018
TB Chốt Danh sách nhận cổ tức đợt 1 năm 2017
NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 2.11.2017
NQ HĐQT giải thể Cty gỗ Đồng Phú & thành lập cty chế biến gỗ mới
TB về ngày đăng ký cuối cùng và XN DS người SHCK chia cổ tức đợt 3.2016
Thông báo nghỉ hưu của ông Phạm Văn Luyện Phó Tổng Giám Đốc
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất
diet moi chuyen nghiep
diet moi az
diet moi tai tphcm