Thứ bảy, 22/06/2024
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

12624313

Khách online

59

Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông tin Cổ đông
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Giấy phép kinh doanh thay đổi lần 11 (11/04/23)
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN(Đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 24/3/2023) (27/03/23)
Quyết định Bổ Nhiệm Lại Phó TGĐ Công Ty (21/03/23)
TB Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Biểu Quyết (10/03/23)
Danh Sách Cổ Đông Nhà Nước Cổ Đông Chiến lược Và Cổ Đông Lớn (06/03/23)
BC kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo HĐ sáp nhập (số 34 ngày 3.3.2023 ) (06/03/23)
TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện hoán đổi cổ phiếu của Đồng Phu Đăk Nông (11/02/23)
Phụ luc đính kèm bản cáo bạch (31/01/23)
Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi của UBCKNN chấp thuận (31/01/23)
GIẤY CHỨNG NHẬN đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi (31/01/23)
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất