Chủ nhật, 23/06/2024
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

12624546

Khách online

98

Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông tin Cổ đông
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (04/10/23)
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng nguồn vốn chủ sở hữu (04/10/23)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu DPR (08/09/23)
TB phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (08/09/23)
NQ HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền về tăng vốn điều lệ_DPR (08/09/23)
Ý kiến của UBCKNN v/v nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu_DPR (30/08/23)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 (22/08/23)
Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2022 (16/08/23)
NQ số 86 của HĐQT về thông qua PA phát hành CP tăng vốn điều lệ_DPR (16/08/23)
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023_DPR (31/07/23)
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất